Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// compliant zijn met wettelijke en contractuele verplichtingen

Voldoen aan de (wettelijke) accountabilityverplichting

De gebruikers van het vertrouwensnetwerk managen hun reputatie met het delen van actuele, vertrouwelijke, betrouwbare en beschikbare bedrijfs- en persoonsgegevens. Het bedrijf deelt een gedeelte van deze gegevens met het maatschappelijk verkeer en een ander deel onder regie met partners als partners ook hun gegevens met het bedrijf delen. Het is essentieel voor de toegevoegde waarde van het delen van bedrijfs- en persoonsgegevens dat deze gegevens een aantoonbare kwaliteit hebben.

De wetgever stelt eisen aan het beschermen van gegevens, in het bijzonder persoonsgegevens. Bij het beschermen van persoonsgegevens heeft de wetgever een accountabilityverplichting (artikel 5.2 AVG) ingesteld. MYOBI gebruikt deze verantwoordingsplicht voor het organiseren van compliance met de wettelijke en contractuele verplichtingen, in het bijzonder de TTP-policy waaronder de TTP Gedragscode AVG. MYOBI faciliteert de gebruikers van het netwerk met een effectieve compliance-aanpak.

Lees hier meer voor een uitgebreide toelichting onze bedrijfsmatige kennisbank over het organiseren van de accountabilityverplichting,

Introductie van accountability
// Accountability seal, volwassenheidsniveaus en de aanpak

Wat zijn de voordelen?

Het organiseren van verantwoording is een uitdaging voor bedrijven. Het organiseren van wederzijdse verantwoording in een netwerk van samenwerkende partners is vrijwel onmogelijk. De wetgever vraagt ​​op bepaalde terreinen om bilaterale verantwoording. MYOBI, in de rol van een vertrouwde derde partij, faciliteert bedrijven bij het organiseren van hun interne en externe verantwoording.nCentraal hierin staat een praktische compliance-aanpak gericht op het voldoen aan de verplichtingen uit het TTP-policy, de TTP Gedragscode AVG en andere wettelijke en contractuele verplichtingen.

1. Doordachte compliance-aanpak

MYOBI heeft voor een bedrijf een praktische en kostenefficiënte compliance-aanpak ontwikkeld. Lees meer in de bedrijfsmatige kennisbank, de compliance aanpak.

2. Vereniging VIE

De Vereniging VIE heeft de TTP Gedragscode AVG opgesteld en heeft MYOBI gevraagd de compliance van de gedragscode op een toegankelijke wijze te organiseren. 

3. Geschillenbeslechting

MYOBI faciliteert haar gebruikers met een praktische en kosteneffectieve methode van geschillenbeslechting op basis van mediation. Lees meer in de bedrijfsmatige kennisban, geschillenbeslechting.

Download de factsheet

Een nadere toelichting is uitgewerkt in een factsheet.

// TRANSPARANT OVER VERANTWOORDING

De vijf volwassenheidsniveaus

De bedrijfsleiding en het management van een bedrijf verantwoordt zich voor het effectief naleven van de TTP-policy, en in het bijzonder de TTP Gedragscode AVG, in een eigen verklaring. Hiermee vervult de bedrijfsleiding ook de wettelijke accountabilityverplichting voor het beschermen van persoonsgegevens.

In de zelfverklaring geeft de leiding met een Accountability Seal het volwassenheidsniveau van het bedrijf aan voor privacy en informatieveiligheid.

Op de bedrijfsmatige kennisbank geeft MYOBI een uitgebreide uitleg van de compliance-aanpak en verantwoorden, zie de compliance aanpak.

// Over het organiseren van verantwoording

Veelgestelde vragen

Wat is de compliance-aanpak?

Wij kunnen zeggen dat de compliance-aanpak gericht is op een periodieke (minimaal jaarlijks) verantwoording van de bedrijfsleiding voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen, in het bijzonder de TTP-policy. Hiermee voldoet de bedrijfsleiding effectief aan de wettelijke accountabilityverplichting (artikel 5, tweede lid AVG) en tegelijk aan de verplichtingen van de TTP-policy. Het is uitdrukkelijk geen audit van de compliance dat een assuranceverklaring oplevert. Een assuranceverklaring van een Registeraccountant of een EDP-Auditor is wettelijk niet vereist.

Lees hier meer over 'wat is de compliance-aanpak?'

Waarom is de accountability seal belangrijk?

Een bedrijf dient te voldoen aan de wettelijke accountabilityverplichting. Dit geldt ook voor overeengekomen contractuele verplichtingen. Naast deze formele argumenten zal een bedrijf zijn reputatie wensen te beschermen en zijn partners graag willen informeren over de betrouwbaarheid van zijn bedrijfs- en persoonsgegevens.

Het is relevant dat een zakelijke gebruiker zich periodiek verantwoordt over het effectief beschermen van bedrijfs- en persoonsgegevens. Andersom geldt ook dat de partner van de zakelijke gebruiker geïnformeerd wenst te worden over de mate van bescherming van zijn bedrijfs- en persoonsgegevens.

Een ‘Accountability Seal’ dat periodiek door de bedrijfsleiding wordt bevestigd en opgenomen is in een vrij toegankelijk register biedt de noodzakelijke functionaliteit, om die informatie te verstrekken. Het maatschappelijk verkeer (bijvoorbeeld partners, personen, toezichthouders en derden) krijgt een indruk van de kwaliteit van de bedrijfs- en persoonsgegevens die door een bedrijf worden beheerd.

Lees hier meer over 'waarom is de accountability seal belangrijk?'

Organiseren van de Accountability Seal

Een bedrijf maakt gebruik van de MYOBI compliance-aanpak voor het nakomen van de accountabilityverplichting voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming, in het bijzonder de TTP-policy waarin de TTP Gedragscode AVG is opgenomen. De bedrijfsleiding sluit door deze compliance-aanpak aan bij de gebruikelijke accountabilityverplichtingen en volgt een beproefd proces.

In de gesprekken met de bedrijfsleiding, het afdelingsmanagement en andere medewerkers van de organisatie verwijzen de compliance medewerkers van MYOBI naar het hier beschreven compliance-proces.

Elk jaar helpt MYOBI de zakelijke gebruikers met het organiseren van de accountabilityverplichting met een compliance-aanpak en het faciliteren van het compliance-proces dat uiteindelijk resulteert in een Accountability Seal dat op de MYOBI website in het register wordt gepubliceerd. De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de accountabilityverplichting ligt bij de bedrijfsleiding en het management. MYOBI helpt met methoden, technieken en een proces. Als het vaktechnisch mogelijk is, voeren de compliance-professionals een plausibiliteitstoets uit die gericht is op het herbevestigen van de verantwoording.

Lees hier meer over het 'organiseren van de accountability seal'.

Wat is de Vereniging VIE?

De gebruikers van informatie ecosystemen hebben zich verenigd in de Vereniging van deelnemers aan een Informatie Ecosysteem (hierna VIE). Een ieder die zakelijk (geen aspirant) gebruiker is van het vertrouwensnetwerk wordt automatisch lid van deze vereniging. VIE heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de TTP Gedragscode AVG. MYOBI heeft de gedragscode opgenomen in de TTP-policy en faciliteert bedrijven de toepassing van deze gedragscode te organiseren in het verantwoordingsproces.

Om de gedragscode te kunnen gebruiken als gedragscode als bedoeld in de AVG (artikel 40) heeft VIE voorbereidingen getroffen om de TTP Gedragscode AVG goed te laten keuren door de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Lees hier meer over 'wat is de Vereniging VIE?'

Heeft u meer vragen? Neem dan contact op met de MYOBI servicedesk via +31 0(70) 362 18 07 of servicedesk@myobi.eu.