Personal Data Store

Personen en bedrijven voeren regie over hun gegevens met behulp van een Personal Data Store (PDS). Deze gegevens betreffen persoonsgegevens en gepersonaliseerde bedrijfsgegevens. Zij bepalen zelf wie toegang tot welke gegevens mogen hebben. Dat leggen zij vast in een toestemmingscontract dat zij met MYOBI sluiten. 

Sommige gegevenssets zijn bestemd voor gebruikers die met de TTP-policy hebben ingestemd. Andere gegevenssets zullen bestemd zijn voor bepaalde personen of bedrijven met bepaalde activiteiten en weer andere gegevenssets zijn bestemd voor gebruik door het maatschappelijk verkeer. Personen en bedrijven kunnen zich zo presenteren aan de door hen zelf bepaalde doelgroepen.

Een PDS is voorzien van persoonsgebonden cryptosleutels waarmee een persoon zich authenticeert en handtekeningen kan zetten onder contracten en andere documenten. Met de cryptosleutels worden ook de gegevens in de PDS versleuteld. 

Een voorbeeld van een PDS is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en een persoonlijke financiële omgeving. 

MYOBI past zoveel mogelijk algemeen geaccepteerde standaarden toe. Een voorbeeld hiervan is het afsprakenstelsel van MedMij voor de zorg.

Het uitoefenen van regie is niet vrijblijvend. Personen en bedrijven kunnen regie uitoefenen omdat zij zich aan de spelregels van de TTP-policy van MYOBI houden en accountable zijn. Zij vertrouwen er op dat andere gebruikers van MYOBI dat ook doen.