Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke persoonsgegevens MYOBI verzamelt en verwerkt, voor welke doelen zij dat doet, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

MYOBI hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. MYOBI is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door MYOBI? Neemt u dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: privacy@myobi.eu.

MYOBI Vertrouwensnetwerk

MYOBI (Mind Your Own Business Information) is een vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, TTP) die een vertrouwensnetwerk beheert en op dit netwerk vertrouwensdiensten beschikbaar stelt voor bedrijven en personen.

Het vertrouwensnetwerk van MYOBI faciliteert gebruikers bedrijfs- en persoonsgegevens te beheren en onder regie met elkaar te delen. Door met andere gebruikers van MYOBI  overeenkomsten aan te gaan, bouwen bedrijven op het vertrouwensnetwerk hun eigen informatie ecosysteem op. Personen oefenen regie uit over hun persoonsgegevens met een gepersonaliseerde omgeving op het vertrouwensnetwerk.

Bedrijven en personen die gebruik maken van het vertrouwensnetwerk, maken met elkaar afspraken hoe om te gaan met elkaars bedrijfs- en persoonsgegevens. Dit doen zij door de TTP-policy te accepteren. Zie samenvatting de TTP-spelregels.

MYOBI verzorgt de volgende vertrouwensdiensten op het vertrouwensnetwerk. MYOBI authentiseert de identiteit van bedrijven en personen, voorziet bedrijven en personen van elektronische handtekeningen op het netwerk, schermt ten behoeve van bedrijven en personen gegevens af, waarmerkt gegevens in opdracht van deze bedrijven en personen en neemt deze gewaarmerkte gegevens in depot.

De geautomatiseerde dienstverlening is volgens het principe van “runtime enforcement and data in rest” opgezet. Private sleutels worden niet op de serverkant gegenereerd. Dit ontwerpprincipe past MYOBI toe voor al haar toepassingen.

Gegevensverzameling door MYOBI

MYOBI verzamelt persoonsgegevens van u als u zich registreert als gebruiker van het vertrouwensnetwerk.  De persoonsgegevens worden door u zelf verstrekt of door degene in uw organisatie die de rol van bedrijfscoördinator heeft in het vertrouwensnetwerk van MYOBI.

MYOBI verzamelt eveneens persoonsgegevens onder andere via haar website als u het contactformulier invult, als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of als u zich inschrijft voor een bijeenkomst van MYOBI.

MYOBI kan ook persoonsgegevens van u verzamelen uit openbare register of andere publiek toegankelijke bronnen. Eveneens is het mogelijk dat MYOBI persoonsgegevens ontvangt vanuit bedrijfssystemen.

Gegevensverwerking door MYOBI

Hieronder wordt aangegeven voor welke doeleinden MYOBI persoonsgegevens verzamelt. Tevens wordt aangegeven op basis van welke grondslag de gegevensverweking plaatsvindt.

Registreren van een gebruiker van het vertrouwensnetwerk

MYOBI verwerkt persoonsgegevens voor administratieve doeleinden als u zich registreert als gebruiker van het vertrouwensnetwerk of als degene in uw organisatie met de rol van bedrijfsbeheerder u registreert als gebruiker.  De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is een noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Als u zich registreert als gebruiker of als de bedrijfsbeheerder in uw organisatie u registreert als gebruiker worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Afdeling waar u werkt
 • De rol die u vervult in het vertrouwensnetwerk
 • Gebruikersnaam

MYOBI bewaart uw persoonsgegevens zolang u gebruiker bent van het vertrouwensnetwerk en/of zolang MYOBI hiertoe wettelijke verplicht is.

Authentiseren van de wettelijk vertegenwoordiger van een gebruiker in het vertrouwensnetwerk

MYOBI verwerkt persoonsgegevens van u als u bent voorgedragen als wettelijk vertegenwoordiger door een gebruiker in het vertrouwensnetwerk. Het doel van de verwerking is te controleren of u de wettelijk vertegenwoordiger van een bedrijf bent. De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Als MYOBI controleert of u de wettelijk vertegenwoordiger bent van een bedrijf, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam
 • Functie vermeld in een authentieke bron, zoals die van de KvK
 • Bestuursbevoegdheid vermeld in een authentieke bron, zoals die van de KvK

MYOBI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Afhandelen contactformulier

MYOBI verwerkt persoonsgegevens voor communicatiedoeleinden om contactformulieren te kunnen afhandelen op basis van de gegevens die u aan ons verstrekt. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Als u gebruik maakt van het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Na afhandeling van het contactformulier bewaart MYOBI uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Inschrijven nieuwsbrief

MYOBI verwerkt persoonsgegevens voor communicatiedoeleinden als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming.

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief wordt het volgende persoonsgegeven van u verwerkt:

 • E-mailadres

U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief.

MYOBI bewaart uw persoonsgegevens zolang u ingeschreven staat voor de nieuwsbrief.

Inschrijven voor een bijeenkomst van MYOBI

MYOBI verwerkt persoonsgegevens voor administratieve doeleinden indien u zich inschrijft voor een bijeenkomst van MYOBI. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Als u zich inschrijft voor een bijeenkomst worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

 • Naam
 • Organisatie war u werkzaam bent (optioneel)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Na de verwerking van het inschrijfformulier bewaart MYOBI uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Het gebruik van cookies

Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestand, die een website overbrengt naar de harde schrijf van een computer om ze daar op te slaan. Cookies worden onder andere gebruikt om gegevens over de voorkeuren van de website-bezoeker op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer.

MYOBI gebruikt technische cookies om de website te laten functioneren. Ook gebruikt MYOBI een programma voor websitestatistieken, maar daarbij anonimiseert MYOBI uw gegevens zo veel mogelijk. 

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van MYOBI en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Het delen van gegevens met derden

MYOBI  verstrekt uw persoonsgegevens niet aan enige andere partij. Uitsluitend indien MYOBI hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Doorgifte van persoonsgegevens

MYOBI geeft geen persoonsgegevens door aan bedrijven of instellingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ook als MYOBI (sub)verwerkers inschakelt, zullen zij uw persoonsgegevens niet buiten de EER laten komen.

Beveiliging persoonsgegevens

MYOBI schakelt derde partijen in voor bepaalde werkzaamheden. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft MYOBI  de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. MYOBI heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. MYOBI gebruikt hiertoe meerdere beveiligingstechnieken waaronder encryptie, white listing, firewalls en tweefactor authenticatie.

Rechten van bezoekers en gebruikers

U heeft als bezoeker van de website of als gebruiker van het vertrouwensnetwerk van MYOBI een aantal rechten die u kunt inroepen:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht van gegevensoverdraagbaarheid (data-portabiliteit);
 • Recht op vergetelheid (verwijderen van persoonsgegevens);
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Recht op beperking van de verwerking (dataminimalisatie);
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Indien u één of meer van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen kunt u schriftelijk of digitaal een verzoek indienen. MYOBI reageert schriftelijk of digitaal binnen één maand op uw verzoek.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onderhoud privacyverklaring

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele versie van deze Verklaring is van toepassing op ons gebruik van uw gegevens is te vinden op de website van MYOBI.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben over de bescherming van uw privacy of indien u een van uw rechten wenst in te roepen, neemt u dan schriftelijk of per e-mail contact op met:

MYOBI B.V.
T.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Frankenslag 137
2582 HH ’s-Gravenhage
privacy@myobi.eu